Example 44-105

Sigúro di yegá el día, ésti di maári hasí, i mas di kedá bwénu el situasyón di késti pwéblu.
Sigúro
perhaps
di
ctpl
yegá
come
el
def
día,
day
ésti
this
di
ctpl
maári
can
hasí,
make
i
and
mas
more
di
ctpl
kedá
become
bwénu
good
el
def
situasyón
situation
di
of
késti
this
pwéblu.
town
Perhaps there will be a day when this can be done and the situation of this town will become better.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own data