Example 44-103

Di pwédi yo yubá kel ágwa, akí na dréntu, nomá bo yudá konmígo.
Di
cplt
pwédi
can
yo
1sg
yubá
take
kel
def
ágwa,
water
akí
here
na
loc
dréntu,
inside
nomá
no.more
bo
2sg
yudá
help
konmígo.
1sg.obj
I can take the water inside, do not help me anymore.
Type:
elicited from speaker
Source:
Own data