Example 42-138

yo ja bai Maria sa kaza
yo
1sg
ja
pfv
bai
go
Maria
Maria
sa
gen
kaza
house
I went to Maria’s house.
Type:
elicited from speaker
Source:
Own fieldwork 1980-1981, 2009