Example 4-98

Da dati waka langalanga go a wan fu den uman.
Da
then
dati
that
waka
walk
langalanga
long.long
go
go
a
loc
wan
one
fu
for
den
det.pl
uman.
woman
Then that one walked directly to one of the women.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Huttar and Huttar 1994: 374