Example 4-164

Mi sabi kaba taki a libi fu den taanga.
Mi
I
sabi
know
kaba
already
taki
say
a
det.sg
libi
life
fu
poss
den
them
taanga.
difficult
I already know that their life is difficult.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Goury and Migge 2003: 157