Example 36-162

an-da, an-dji
an-da,
chew
an-dji
where
to chew, where
Type:
naturalistic spoken
Source:
Maurer 1995: 34f.