Example 34-132

Leya piñcá Mariya na koba. ~ Leya piñcá Mariya déntur di koba.
Leya
Lea
ø
pfv
piñcá
push
Mariya
Mary
na
in
koba.
hole
~
 
Leya
Lea
ø
pfv
piñcá
push
Mariya
Mary
déntur
inside
di
of
koba.
hole
Lea pushed Mary into the hole.
Type:
constructed by native-speaker linguist
Source:
Own knowledge