Example 33-136

I korta karni ku faka.
I
3sg
korta
cut.pst
karni
meat
ku
with
faka.
knife
He cut the meat with a knife.
Portuguese: Cortou a carne com uma faca.
Type:
constructed by native-speaker linguist
Source:
Own knowledge