Example 28-178

tut ju drai wɛrɛ ju drai mɛten gutu ka
tutu
until
ju
2sg
drai
turn
wɛrɛ
again
ju
2sg
drai
turn
mɛtɛ
with
en
one
gutu
thing
ka
neg
When you return, you return with nothing.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Kouwenberg 1994: 249