Example 24-43

yus dog; yoen
yus
you.poss
dog;
dog
yoen
yours
your dog; yours
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork