Example 24-33

yuu/yu
yuu/yu
you
you (singular)
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork