Example 24-28

Watawieh yu?
Watawieh
how
yu?
you
How are you?
Type:
naturalistic spoken
Source:
Own fieldwork