Example 22-46

Em i stap nau ma(ma) bl' em wokim spia nao em i kam nau ma bl' em wokim ol bet.
Em
3sg
i
pm
stap
stay
nau
now
ma(ma)
mother
bl'
poss
em
3sg
wokim
make
spia
spear
nao
now
em
3sg
i
pm
kam
come
nau
now
ma
mother
bl'
poss
em
3sg
wokim
make
ol
pl
bet.
bed
He stayed and his mother made arrows, he came and his mother made beds.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Smith 2002: 66