Example 22-40

Nau mitupla Beiko les [...].
Nau
now
mitupla
1du.excl
Beiko
Beiko
les
tired
[...].
[...]
Now me and Beiko were tired [...].
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd: LaeCity\Paza\mor\f11\momas\morp