Example 2-57

Den meki tumsi opo-opo.
Den
3pl
meki
make
tumsi
excessive
opo-opo.
raise-raise
They made a big fuss.
Type:
unknown
Source:
Wilner 2007: 112