Example 2-316

ta.ki
ta.ki
say
say
Type:
unknown
Source:
Wilner 2007