Example 2-304

ston
ston
stone
stone
Type:
unknown
Source:
Wilner 2007