Example 2-251

Den boi taki dati den o kon tamara baka.
Den
art.pl
boi
boy
taki
say
dati
that
den
they
o
fut
kon
come
tamara
tomorrow
baka.
back
The boys said that they would come back tomorrow.
Type:
unknown
Source:
Wilner 2007: 37