Example 2-216

Yu kan tyari wan suma go a wan tehuis.
Yu
2sg
kan
can
tyari
carry
wan
art
suma
person
go
go
a
loc
wan
art
tehuis.
nursing.home
You can take someone to a nursing home.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Winford 2000: 80