Example 2-199

Pe wan pikin nengre de, zegen nanga blesi de ini a oso dati.
Pe
where
wan
art
pikin
small
nengre
child
de,
cop
zegen
blessings
nanga
and
blesi
blessings
de
cop
ini
in
a
det
oso
house
dati.
dem
Where there’s a child, there are blessings in that house.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Winford 2002: 415