Example 2-176

Yu kan tapu en nanga wan planga.
Yu
2sg
kan
can
tapu
close
en
3sg
nanga
with
wan
a
planga.
plank
You can close it with a plank.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Winford data, Tape 25-a