Example 2-119

Ma yu no musu du den sani dati.
Ma
but
yu
2sg
no
neg
musu
must
du
do
den
the.pl
sani
thing
dati.
dem
But you mustn’t do those things.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Winford 2000: 71