Example 19-77

ɛ̀f yù bìn kan bìgín las semana yù bìn fɔ̀ dɔn finis tìdé.
ɛ̀f
if
2sg
bìn
ant
kan
pfv
bìgín
begin
las
last
semana
week
2sg
bìn
ant
fɔ̀
assoc
dɔn
prf
finis
finish
tìdé.
today
If you had begun last week, you would have already finished (by) today.
Type:
elicited from speaker
Source:
Yakpo 2009: 538