Example 19-23

Lɛ̀k se dɛ̀n dè hia wìɔ̀ltu wì dè tɔk yet.
Lɛ̀k
like
se
quot
dɛ̀n
3pl
ipfv
hia
hear
wì-ɔ̀l-tu
1pl.emph.cpd-all.cpd-two
1pl
ipfv
tɔk
talk
yet.
yet
Like if they heard both of us still talking.
Comment:
CPD stands for deleted high tone in ComPounD.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Yakpo 2009: 184