Example 19-183

[...] mì màmá gò gɛt sɔ̀n fàya-wud we dɛ̀n brokàn nà fam [...].
[...]
[...]
1sg.poss
màmá
mother
pot
gɛt
get
sɔ̀n
some
fàya-wud
fire.cpd-wood
[we
[subord
dɛ̀n
3pl
brok=àn
break=3sg.obj
loc
fam]
farm]
[...].
[...]
[...] my mother would get some fire-wood that had been broken up at the farm [...].
Comment:
CPD stands for deleted high tone in ComPounD.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Yakpo 2009: 229