Example 16-70

ɛn dɛ famili planiŋ dè no andastan; ì bì nau we pipu dè andastan
ɛn
and
art
famili
family
planiŋ
planning
3pl
no
neg
andastan;
understand
ì
3sg
cop
nau
now
we
comp
pipu
people
prog
andastan
understand
They did not understand the family planning. It is now that people begin to understand.
Type:
naturalistic spoken
Source:
Huber 1999: 230