Example 15-61

yu yon
yu
2sg.poss
yon
own
yours (SG)
Type:
naturalistic written
Source:
Fyle and Jones 1980: xxx