Example 11-226

Yu gwan on di biich an yu kech fish.
Yu
2sg
gwan
go.on
on
on
di
art.def
biich
beach
an
and
yu
2sg
kech
kech
fish.
fish
You go onto the beach and you catch some fish.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd