Example 11-17

Di watch man woz de.
Di
art.def
watch
watch
man
man
woz
cop.pst
de.
dem.loc
The watchman was there.
Type:
naturalistic spoken
Source:
nd